Klauzula informacyjna

Klauzule Informacyjne dla Uczestników Konkursu Promocyjnego „Lindt Excellence - Wycieczka do Europy”

  1. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (znane jako RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 Nr 119 s.1), a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
  2.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest Organizator oraz Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o., Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa i stanowią oni współadministratorów w rozumieniu art. 26 RODO. Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o. przetwarza dane uczestników Loterii w związku z ich przystąpieniem do Loterii, zaś Organizator przetwarza dane osobowe jedynie w celu przekazania laureatom Loterii przysługujących im Nagród. Zakres odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych osobowych przez każdego z Administratorów wynika z zakresu czynności przetwarzania danych osobowych przez każdego z nich opisanego powyżej, jak i poniższych punktów.
  3. Dane uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów prawa wskazanych w punkcie 1 niniejszego rozdziału w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii przez okres niezbędny do przeprowadzenia Loterii, tj. wykonanie umowy o przystąpienie do Loterii.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w Loterii oraz jej rozstrzygnięcia a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Ponadto, dane uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Loterii. Brak podania danych osobowych spowoduje utratę prawa do nagrody.
  5. Każdy z uczestników Loterii ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa, wskazanych w punkcie 1 niniejszego rozdziału. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie – o ile przetwarzanie danych następuje w oparciu o taką zgodę. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia na piśmie na adres Administratora.
  6. Ponadto Uczestnik ma prawo zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania informacji od kiedy przetwarzane są jego dane i żądania podania tych danych; uzyskania informacji o sposobie przetwarzania tych danych, w szczególności o odbiorcach tych danych oraz źródle tych danych. Administrator udziela powyższych informacji na wniosek osoby, której dane dotyczą. Administrator udziela informacji na piśmie w terminie 30 dni jednocześnie pouczając o przysługujących osobie prawach.
  7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy prawa wskazane w punkcie 1 niniejszego rozdziału. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Osoba, której dane dotyczą może się zwrócić z prośbą o realizację praw związanych z przetwarzaniem danych w związku z Loterią do Organizatora, jak i do Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o.